Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/eko/eko_bateriewww/site/baterie.eko.org.pl/cms/cms.php on line 76
Zbieraj baterie! -
zgłoś punkt zbiórki baterii katalog punktów zbiórki baterii
wersja do druku

baterie w Polsce

Nieco statystyki

Ilość wprowadzanych na nasz rynek baterii corocznie się zwiększa, sięgając obecnie około 240 mln sztuk. Czy to dużo? W ujęciu ilościowym oczywiście tak, ale biorąc pod uwagę wskaźnik konsumpcji baterii na 1 mieszkańca mamy spore rezerwy do przedstawionych wcześniej krajów. Tam bowiem średni wskaźnik to 11 baterii na osobę - u nas "zaledwie" 6.

Ciekawa jest również sytuacja jeśli chodzi o strukturę sprzedaży typów baterii. O ile bowiem w krajach Unii dominują baterie alkaliczne stanowiąc ok. 70% sprzedaży u nas wciąż najczęściej kupowane są tańsze ale mniej pojemne i trwałe baterie cynkowo-węglowe. Łącznie z alkalicznymi mają 90% udział w sprzedaży. Pozostałe typy baterii, w tym ładowalne to wciąż niewielki procent. A przecież takie baterie można wykorzystać nawet 1000-krotnie.

Możliwości odzysku i recyklingu

Jeśli jednak popatrzymy na możliwości odzysku i recyklingu baterii w naszym kraju to dobrze, że nie konsumujemy ich, póki co tak wiele. Dopiero w 2002 r. Dolnośląska Korporacja Ekologiczna - Oława Sp. z o.o. uruchomiła jedyną specjalistyczną linię technologiczną do odzysku i recyklingu baterii w Polkowicach. Linia przetwarza baterie i akumulatory następujących rodzajów:

  1. alkaliczne,
  2. cynkowo-węglowe,
  3. cynkowo-powietrzne,
  4. niklowokadmowe,
  5. niklowo-wodorkowe,
  6. litowe,
  7. litowo-jonowe,
  8. srebrowe,
  9. guzikowe,
  10. rtęciowe.

Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki sposób, aby wykluczyć bezpośredni kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi. Linię technologiczną wyposażono w urządzenia do oczyszczania gazów procesowych oraz pyłów. Wszelkie substraty oraz produkty procesu odzysku i unieszkodliwiania z wyjątkiem ustabilizowanych i zestalonych są magazynowane w szczelnych i odpowiednio przystosowanych pojemnikach.

Poza tym istnieje możliwość eksportu i recyklingu baterii do instalacji zagranicznych przez firmę Proeko.

Recyklingiem baterii i akumulatorów kwasowo ołowiowych zajmują się Centra S.A. oraz "Baterpol Sp. z o.o.". W jego Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach akumulatory po rozkruszeniu poddaje się separacji na 5 składników. Są to: frakcja metaliczna, polipropylen, tzw. pasta ołowiowa, tworzywo sztuczne PCV oraz elektrolit. W dalszym procesie odzyskuje się czysty ołów. Także jeśli idzie o organizację sytemu zbiórki baterii stawiamy dopiero pierwsze kroki. Pomimo, że obowiązek zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów ciążył od wielu lat na gminach niewiele z nich próbowało zorganizować zbiórkę baterii, a te przeprowadzone miały charakter akcyjny.

Przełom w tym zakresie stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z roku 2001. Wymusiła bowiem osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych (w tym baterii i akumulatorów) pod sankcją uiszczenia opłaty w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku.

W Polsce inaczej niż jest to w krajach Unii powstało szereg podmiotów (organizacji odzysku i osób trzecich) oferujących przejęcie obowiązków importerów i producentów w zakresie uzyskania wymaganych rocznych poziomów odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów małogabarytowych. Efektem jest powolne budowanie niezależnych systemów zbiórki przez te podmioty dysponujących przeważnie niewielką liczbą punktów zbiórki oraz braki materiałów informacyjnych i edukacyjnych w tym temacie. Niezadowalające są jak dotąd osiągnięte przez nie wyniki.
Należy liczyć, że gminy zobowiązane uchwalonymi planami gospodarki odpadami do osiągania odpowiednich wskaźników, włączą się aktywnie we współpracę z operatorami systemów i z czasem zaczną one osiągać europejskie wskaźniki odzysku i recyklingu baterii.